"زندگی خیلی کوتاه تر از اونی هست که بخوای نا امید بشی، فقط حرکت کن"